માનવીમાં બુદ્ધિનો વિકાસ થઇ પણ ભક્તિને હૃદયમાં પ્રગટાવવા માટે સંત-સમાગમ અનિવાર્ય છે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time

Smruti

Darshan

 

Divine

Discourse

 

Divine

Experience

 

Wallpaper