ભજન શું? ભગવાનના મહિમાનો વિચાર. તે થાતુ નથી, એટલી ખોટ. શાસ્ત્રીજીમહારાજ સૂતા સૂતા પણ માળા ફેરવતા। ભગતજીમહારાજને કંઠમાં ભજન અખંડ થતું. ભજનનું જોર છે ત્યાં ભગવાન વશ છે.

બ્ર. સ્વ. યોગીજીમહારાજ

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Vasant Panchmi Sunday 29-01-2017 17:00:00
Mahashivratri - Bhajan Sandhya Sunday 19-02-2017 17:00:00
Paathey Indoor Games Saturday 08-04-2017 14:00:00
Tu Raaji Tha Shibir Saturday 25-03-2017 09:00:00
Ram Navmi & Hari Jayanti Sunday 09-04-2017 17:00:00
Paathey Box Cricket Saturday 12-08-2017 12:00:00
Kids Summer Day Out Saturday 12-08-2017 12:00:00
Paathey Champions League Saturday 23-06-2018 11:00:00
Anuvrutti Shibir Saturday 30-06-2018 09:00:00
Paathey Box-Cricket League Saturday 04-08-2018 09:00:00
Midlands Cricket 2018 Sunday 05-08-2018 08:00:00
Kids Day - Leicester Sunday 12-08-2018 11:00:00
Kids Summer Day Out Saturday 16-08-2018 16:00:00
Kids Annakut Sunday 21-10-2018 15:00:00
Patotsav Friday 21-09-2018 16:00:00
Ambrish Sabha Saturday 22-09-2018 16:00:00
Sharad Purnima Wednesday 24-10-2018 20:30:00
Annakut Mahotsav Thursday 08-11-2018 11:00:00
Annakut Mahotsav (East) Sunday 28-10-2018 17:30:00
Annakut Mahotsav (Midlands) Sunday 25-11-2018 16:00:00
Shibir Tu 0 Tu 0 Saturday 23-03-2019 09:00:00
Atmiya Youth Shibir Saturday 22-06-2019 16:30:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper