હું અક્ષરબ્રહ્મ છું,સહુ પ્રભુના સ્વરૂપો છે તેવું માનીને ભજન કરીને સુઈ જજો તોપણ અક્ષરબ્રહ્મનું શરીર બંધાતું જશે.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Vasant Panchmi Sunday 29-01-2017 17:00:00
Mahashivratri - Bhajan Sandhya Sunday 19-02-2017 17:00:00
Paathey Indoor Games Saturday 08-04-2017 14:00:00
Tu Raaji Tha Shibir Saturday 25-03-2017 09:00:00
Ram Navmi & Hari Jayanti Sunday 09-04-2017 17:00:00
Paathey Box Cricket Saturday 12-08-2017 12:00:00
Kids Summer Day Out Saturday 12-08-2017 12:00:00

Smruti

Darshan

 

Divine

Discourse

 

Divine

Experience

 

Wallpaper