ધરતીનુ મોટામાં મોટું પુણ્ય ભગવાન, ભગવતસ્વરૂપ અને ભગવદીનો યોગ. ધરતીનુ મોટામાં મોટું પાપ ભગવાન, ભગવતસ્વરૂપ અને ભગવદીના વચનમાં અવિશ્વાસ.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Shibir Tu 0 Tu 0 Saturday 23-03-2019 09:00:00
Atmiya Youth Shibir Saturday 22-06-2019 16:30:00
Atmiya Parivaar Shibir Sunday 21-07-2019 10:00:00
Paathey Champions League Saturday 10-08-2019 08:00:00
Patotsav Mahapooja Sunday 20-09-2020 15:30:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper