સેવા કોઈપણ હોય પણ એ કયા ભાવથી થાય છે એ જોવાનું છે. કોઈપણ સેવા ભૂલકું તરફ જ લઇ જવી જોઈએ.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Vasant Panchmi Sunday 29-01-2017 17:00:00
Mahashivratri - Bhajan Sandhya Sunday 19-02-2017 17:00:00
Paathey Indoor Games Saturday 08-04-2017 14:00:00
Tu Raaji Tha Shibir Saturday 25-03-2017 09:00:00
Ram Navmi & Hari Jayanti Sunday 09-04-2017 17:00:00
Paathey Box Cricket Saturday 12-08-2017 12:00:00
Kids Summer Day Out Saturday 12-08-2017 12:00:00

Smruti

Darshan

 

Divine

Discourse

 

Divine

Experience

 

Wallpaper