ગુણાતીતાનંદસ્વામીના દર્શન કરીએ ત્યારે તેમના અદ્દભુત દાસત્વનો વિચાર કરવો.

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Shibir Tu 0 Tu 0 Saturday 23-03-2019 09:00:00
Atmiya Youth Shibir Saturday 22-06-2019 16:30:00
Atmiya Parivaar Shibir Sunday 21-07-2019 10:00:00
Paathey Champions League Saturday 10-08-2019 08:00:00
Patotsav Mahapooja Sunday 20-09-2020 15:30:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper