આપણું શરીર અક્ષરબ્રહ્મ છે, પુરુષોત્તમનારાયણ તો પરના પર. એ સર્વકર્મફળપ્રદાતા, એ કેવળ દર્શન આપ્યા કરે...

Upcoming Events

Event Name Event Day Event Date Event Time
Shibir Tu 0 Tu 0 Saturday 23-03-2019 09:00:00
Atmiya Youth Shibir Saturday 22-06-2019 16:30:00
Atmiya Parivaar Shibir Sunday 21-07-2019 10:00:00
Paathey Champions League Saturday 10-08-2019 08:00:00
Patotsav Mahapooja Sunday 20-09-2020 15:30:00
PCL Tournament 2021 - Day 1 Sunday 27-06-2021 08:00:00
PCL Tournament 2021 - Day 2 Sunday 04-07-2021 08:00:00

Smruti Darshan

 

Divine Discourse

 

Wallpaper